دومین و سومین شماره نشریه آوای کویر منتشر شد .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دومین وسومین شماره نشریه آوای کویر به مدیر مسئولی عباسعلی پوربافرانی منتشرشد.

لطفا جهت مشاهده نشریه کلیک کنید