ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: مسئله ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان ها پس از سال ها مجدد درمرحله اجرا قرار گرفته است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس گفت: درصورت عدم تامین نقدینگی برای داروسازان حوزه دارو با شکست روبه رو شده و مشکلات حادی به وجود می آید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: عدم نظارت سازمان غذا و دارو بر واردات دارو گاهی سبب ورود داروهای غیرمجاز به کشور می شود.

مقالات دیگر...

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.