عباسعلی پور بافرانی نماینده نایین وخور بیابانک .کارکنان بنیاد شهید با ۲۰ خانواده شهیدان ،ایثارگران وجانبازان ،محمدیه ونایین وروستا های منطقه لای سیاه دیدار وگفتگو کردند

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر عباسعلی پور بافرانی نماینده نایین وخور بیابانک .کارکنان بنیاد شهید با ۲۰ خانواده شهیدان ،ایثارگران وجانبازان ،محمدیه ونایین وروستا های منطقه لای سیاه دیدار وگفتگو کردند.

در این دیدار ها با خانواده شهیدان ،موسی کاظمی محمدی،مدنیان محمدی،فرزانی محمدی،آقابیک زاده نایینی،حسین عرب، شهید فردوسی زاده ،رضایی کمال آباد،قدرت الله ورضا اشکستنانی ،احمدی لایقرا در روستای اله آباد،شهید اوشنی در روستای اوشن ،قاسم دهقانی روستای هاشم آباد،مجید فردوسی روستای رسول آباد،احمدی زمانی روستای زمان آباد حسین دهقانی روستای عشرت آباد ،روستای توتچو حیدر ابراهیمی و روستا ی هماباد جانباز حسین دهقانی

همچنین در روستاها با حضور سردار فودازی به دیدار خانواده ها ی روستایی رفتند

پیام نایین

برای دریافت آخرین خبر ها ایمیل خود را در اینجا ثبت نمایید.